Haitian Hospitality

In Mattapan, our River Street location offers residents activities and food rooted in the vibrant culture of Haiti. In addition to a traditional American Menu, Vero offers many alternatives with a Haitian flare. The comfort of familiarity, created by our Creole speaking care givers, promotes a healing environment.

The Medical Director, Dr. Roger Schutt, is joined by area physicians, including Dr. Christine Pierre; a Mattapan native. This team of talented physicians provide support to a tenured group of nurses that have been rewarded with a high overall rating for quality care, by CMS.

Services Offered

 • Rehabilitation Therapy
 • Skilled Nursing
 • Advanced Wound Care
 • Hospice Care
 • Respite Care
 • Social Services
 • Medication Management
 • I.V. Therapy
 • Physician Services
 • Post Surgical Care
 • Nutrition Management
 • Long Term Care

OSPITALITE AYISYEN

Nan Mattapan, kote nou situye nan River Street la, nou bay reizidan yo aktivite ak manje ki gen rasin nan kilti Ayisyen yan. San konte meni tradysyonel Ameriken, Vero ofri anpil lot bagaye ki gen rappor avek Ayiti. Konfò nan abityd kreye pa moun ki pale kreyol kap bay nou swen, ankouraje yon anviwònman pou gerizon.

Direktè Medikal, Dr Roger Schutt, ansanm avèk doktè zòn yo gen ladan Dr. Christine Pierre; yon natif natal Mattapan. Ekip sa a ki gen doktè ak anpil talan pote sipò bay yon gwoup enfimyè titule ki te gwen rekonpans ak yon evalyasyon jeneral segondè pou swen bon kalite, pa CMS.

Sèvis Yo Ofri:

 • Reyabilitasyon Terapi
 • Enfimyè ki Kalifye
 • Swen Blesu Avanse
 • Swen Paliatif
 • Swen de Repit
 • Sèvis Sosyal
 • Jesyon Medikaman
 • Terapi a baz Serum
 • Sèvis Doktè
 • Swen Apre Operatyon
 • Jesyon Nitrisyon
 • Swen pou Lon Tem
CONTACT US
Learn About Our Care Experience
Why Our Care Is Superior
 • RATING: Centers for Medicare & Medicaid Services
 • RATING: GOOD State Report Cards